Søknad om økning av MTB ved lokalitet 13305 Barbogen

DEL:
 
Etter endringa av lokalitet Barbogen med anleggskonfigurasjon på 8 merder viser driften at
Lokaliteten kan ha en større produksjon. Strømmålinger viser god vannutskifting med gode
resipientforhold. Fisken presterer bra og vi har kontroll på fiskevelferd og- helse.
Miljøundersøkelse viser at bunnsedimentet restituerer raskt ved brakklegging.

Endringene omfatter:

• Utvidelse av MTB (maks tillatt biomasse)fra 2700 til 3780 tonn.

Søknaden begrunnes i følgende:

Wilsgård Fiskeoppdrett AS skal drive kommersiell matfiskproduksjon på både grønne og blå

Konsesjoner. Dette krever lokalitetsadskillelse eller dispensasjon. Vi kan ikke planlegge

langsiktig med dispensasjons, å lokalitet Barbogen blir viktig å ha på en slik størrelse at den

kan drive en hensiktsmessig produksjon fra start til mål.

Dokumentasjon finner du her. --> Dokumenter  (Denne er en ZIP-fil og må pakkes ut med egnet program).