Kunngjøring om foreslått årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

DEL:

Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 inkl. betalingssatser og gebyrregulativ er i henhold til Kommunelovens §§ 44.1 og 45.3 lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i Gryllefjord, og kommunens oppslagssteder. Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget/økonomiplanen må gis skriftlig til Torsken kommune v/rådmannen innen 07.12.18 kl. 10.00. Kunngjøringen skjer i henhold til forvaltningslovens § 37.

Årsbudsjettet for 2019 er det siste budsjettet Torsken kommune vil legge fram før kommunen blir slått sammen til Senja kommune. Siden Torsken kommune står oppe i en kommunesammenslåingsprosess endres perspektivet på økonomiplanen fra fire år til et år. Økonomiplanen vil gjelde for året 2019. Rådmannen ønsker likevel å synliggjøre hva man trenger av økonomi for å opprettholde et godt tilbud til innbyggerne for årene 2020-2022.
Budsjett og økonomiplanen skal behandles i kommunestyrets møte 11.12.2018
Les dokumentene her:
Gryllefjord 20.11.2018
Fred Ove Flakstad                                                                Lena Hansson
Ordfører                                                                                Rådmann