Dispensasjonssøknad utvidelse av slaktemerder lokalitet Værnes Torsken kommune -

Høringsbrev

DEL:
 
For å sikre stabile tilførsler av slaktefisk til anlegget, og med et økende volum i matfiskproduksjonen søker Wilsgård Fiskeoppdrett AS om utvidelse av slaktemerdanlegget med to flytekrager ved slakteriet i Torsken.
Wilsgård Fiskeoppdrett har godkjent slaktmerdanlegg for 720 MTB og søker om å doble denne ved å utvide anlegget fra to til fire merder ( flytekrage + not).
Nytt volum blir 1440 MTB som vil gi bedre mulighet til å ha kontinuerlig drift ved slakteriet i perioder hvor værforhold kan hindre sikker opplasting av brønnbåt på matfisklokaliteter.
 
Anlegget består av to flytebrygger og 4 x 130 meters plastmerder ( flytekrage + not ) med fortøyninger.
Anleggsposisjoner:
Senterposisjon: N 69o 20.158 Ø 17o 05. 612
Hjørne posisjoner ramme:
Nord øst: N 69o 20.159 Ø 17o 05. 668
Nord vest: N 69o 20.137 Ø 17o 05. 494
Syd øst: N 69o 20.103 Ø 17o 05. 725
Syd vest: N 69o 20.082 Ø 17o 05. 548
 
Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende areal ved Wilsgårds slakteanlegg i Torsken hvor det tidligere er gitt tillatelse til plassering av slaktemerder. Tillatelse til plassering av dagens slaktemerder (2 stk) ble gitt på grunnlag av reguleringsplanen for Torsken Gård hvor sjøområdet var avsatt til industriformål. Utvidelsen vil medføre at arealet må utvides ut over allerede avsatt areal og det må derfor gis dispensasjon. Dispensasjonen må gjøres fra kommunens kystsoneplan da denne er gjeldende for alt sjøareal i dag.
 
 
Søknaden legges ut for offentlig ettersyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.torsken.kommune.no
 
Høringsfrist er 3 uker fra dato. (12.07.2018)
 
Eventuelle merknader sendes skriftlig til Torsken kommune, Herredshusveien 11, 9380 Gryllefjord.
 
 
Med hilsen