1928

Pleie og Omsorgstjenesten

DEL:
Helse og omsorgstjenesten i Torsken kommune består av to virksomheter; PLO sør med base i Sifjord og PLO nord med utgangspunkt i Gryllefjord.
Helse og omsorgstjenesten innvilger tjenester etter Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene. Virksomhetene tilbyr tjenester i hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenesten, boligtjenesten og på sykehjemmene. Virksomhetene ledes av en hver sin virksomhetsleder.

Gryllefjord sykehjem

Gryllefjord Røde Kors sykestue ble åpnet i slutten av 50- årene.
I 1988 overtok Torsken kommune hele driften, og gjorde sykestua om til sykehjem.
Høsten 1999 var sykehjemmet ferdig bygd ut med seks nye rom, og har nå i utgangspunktet 15 enerom. Etterspørselen etter sykehjemsplasser er imidlertid stor og vi har derfor valgt å utvide kapasiteten til 17 plasser slik at vi kan gi et tjenestetilbud til alle som trenger tilsyn, omsorg og praktisk bistand. I tillegg til korttidsopphold og langtidsopphold gis det tilbud om dagopphold og matservering for beboere i omsorgsbolig i underetasjen av sykehjemmet. Det spilles bingo hver ved Gryllefjord sykehjem hver onsdag.
Det gis tilbud om korttidsopphold, langtidsopphold, avlastning og akutte observasjonsplasser.
 
 
Pasienter og ansatte kan treffes på telefon 40 76 47 61

Sifjord sykehjem

Sifjord sykehjem ble åpnet i 1982. I mars 2012 markerte institusjonen 30-årsjubileum. Høsten 2001 ble sykehjemmet bygd ut med fem nye rom, og vi har nå i utgangspunktet 14 enerom. I tillegg til kortidsopphold og langtidsopphold gis det tilbud om dagopphold, avlastning, akutte observasjonsplasser og matservering for beboere i omsorgsbolig i underetasjen av sykehjemmet. Hver uke spilles det bingo på Sifjord sykehjem.

 

 
Pasienter og ansatte kan treffes på telefon 40 76 47 80

 

Hjemmesykepleien

  • Gir hjelp til de av kommunens innbyggere som trenger sykepleietjenester i hjemmet
  • Forebygger funksjonstap hos eldre og motiverer til egenomsorg
  • Gir hjelp til personlig hygiene /dusj
  • Tilbyr hjelp til å oppbevare medisiner / legge i ukesdosett

Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand i hjemmet til den som har et særlig hjelpebehov p.g.a. funksjonshemming, alder eller av andre årsaker ikke klarer å utføre arbeidet selv.
Oppgavene kan være:

  • Rengjøring av rom som daglig er i bruk (ikke rundvask)
  • Tilrettelegge måltider/gjøre innkjøp
  • Vask av klær
  • Hjelp til personlig hygiene

Betalingssatsene er gradert etter inntekt. Å innvilges hjemmehjelp forutsetter at kommunen kan innhente inntektsopplysninger fra ligningskontoret. Det sendes ut vedtak om hvor mye husstanden skal betale. Betalingsordningen fungerer som en abonnementsordning, og regning sendes etterskuddsvis hver måned.


Vederlaget regnes ut etter husstandens nettoinntekt før særfradrag etter følgende tabell:

 

0-2 G
2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5 G
0-170490
170491– 255735
255736– 340980
340981– 426225
511470
186 kr
600 kr
900 kr
1500 kr
1800 kr

Innbyggere som trenger hjemmesykepleie eller hjemmehjelp kan henvende seg til virksomhetsleder direkte. Henvendelser og søknad om tjenester kan også komme via sykehus eller lege. Søknaden skal underskrives av søkeren og sendes Torsken kommune, 9380Gryllefjord.

Trygghetsalarm

Torsken kommune har tilbud om utleie av trygghetsalarmer. Tildelingen er behovsprøvd og styres av helse og omsorgstjenesten. Prisen for leie av trygghetsalarm er for tiden 200 kroner måneden. Alarmmottaket ved Hjelp 24 formidler kontakt med sykehjemmet dersom en bruker utløser trygghetsalarmen i hjemmet, men vi er avhengig av gode naboer og pårørende ved oppsett av oversikten over hjelpepersoner for den enkelte trygghetsalarminnehaver.

Middag til hjemmeboende

Pleie- og omsorgstjenesten bringer daglig ut middag til hjemmeboende som har fått innvilget denne tjenesten. Tilbudet gis etter Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene og fremkommer som eget punkt i vedtak om praktisk bistand. En middag koster i dag 94 kroner for alle brukere med vedtak om levering. Regning sendes etterskuddsvis for hver måned. Pårørende og gjester betaler 127 kroner direkte til kokken ved kjøp av middag på sykehjemmet. Frokost og kveldsmat koster 33 kroner.

Omsorgsbolige

Torsken kommune har to omsorgsboliger plassert i Sifjord, og to omsorgsboliger plassert i Gryllefjord.
Disse ble tatt i bruk høsten 2001.

Inntaksteamet

Det er opprettet et felles inntaksteam for søknader om plass ved kommunens sykehjem. I inntaksteamet sitter det i tillegg til en fastlege, representanter for sykepleietjenesten i nord og sør, sykehjemmene og hjemmetjenestene.

Søknad sendes Torsken kommune,9380 Gryllefjord.

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA

BPA er en måte å organisere tildelte tjenester på. Ordningen gir en mer fleksibel assistanse for brukeren både i og utenfor boligen. Brukerstyrt personlig assistanse tildeles etter lov om helse og omsorgstjenester i kommunene.  De fleste brukere er selv arbeidsleder for assistentene sine. Dette gir brukeren større individuell påvirkning, medbestemmelse og muligheter til fleksibilitet i utforming av tjenesten.

Helsesøstertjenesten - rus/ og psykisk helsetjeneste

Kontaktperson for helsesøstertjenesten, rus/psykisk og forløpskoordinator​ helsetjeneste er Nina Frantzen på tlf: 909 63526

 

Hendvendelser

Henvendelser om tjenestetilbud rettes til virksomhetens ledelse. Før vedtak blir fattet må det foreligge en skriftlig søknad enten det gjelder sykehjemstilbud, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm og/eller matombringing.

 

 

Alle søknader om helse og omsorgstjenester sendes
Torsken kommune
9380 Gryllefjord
 
Det gis skriftlig svar på alle søknader.
 
 
 
 

Søknadskjema