Du er her: Hjem NAV Torsken

NAV Torsken

DEL:
NAV TORSKEN
Herredshusveien 11
9380 Gryllefjord

Kontorets åpningstider: - tirsdag, torsdag og fredag: 12:00-14:00

Samordnet tilbud – en dør inn. Ved Nav-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. Nav-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv.Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å:

• Registrere deg som arbeidssøker
• Lete etter ledige jobber
• Logge deg på Din side
• Utføre pensjonsberegning med mer
Avtalte møter kan gjennomføres selv om publikumsmottaket ikke er åpent.
NAV kan kontaktes på telefon 55 55 33 33.
SOSIALE TJENESTER I NAV
NAV-kontoret gir råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lengre tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. 
 
OPPLYSNING, RÅD OG VEILEDNING
Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.
Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.
Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.
Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning på NAV-kontoret. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon.
I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Selv om NAV-kontoret ikke er fullt ut orientert på alle områder, kan de henvise deg til rett instans.
 
NAV som samfunnsaktør
NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og samfunn. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap ditto viktig for dem.
God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.
Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på www.nav.no eller melde det inn til oss.
Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.
Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.
 
TAUSHETSPLIKT
Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at en rådgivningssamtale blir gjennomført på et skjermet sted.
 
LENKER