Du er her: Hjem Tjenester A-Å

Tjenester A-Å

A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A
 • Adopsjon
 • Adressetildeling
 • Allemannsretten
 • Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
 • Arealoverføring
 • Askespredning
 • Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
 • Avlastning
 • Avløp - offentlige avløpsanlegg
 • Avløserordningene i jordbruket

 • B
 • Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
 • Barnehage - etablering og drift
 • Barnehageplass
 • Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
 • Barnevernstjenesten (melding)
 • Behandlingsreise til utlandet
 • Besøkshjem / Å være besøkshjem
 • Bilstønad
 • Bolig - oppføring av ny bolig
 • Bompenger - privat vei
 • Bostøtte
 • Brannvern og tilsyn
 • Brukermedvirkning i skolen
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Bruksendring
 • Bygdeutviklingsmidler
 • Byggavfall - kildesortering
 • Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
 • Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

 • D
 • Dagmamma - godkjenning
 • Dagtilbud - aktivitetstilbud
 • Den kulturelle skolesekken
 • Digital postkasse
 • Driftsbygning i landbruket
 • Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

 • E
 • Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
 • Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
 • Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
 • Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
 • Eierseksjonering/reseksjonering
 • Eldreomsorg - verdighetsgarantien
 • Elevenes psykososiale skolemiljø
 • Ergoterapi
 • Etablererprøven for serveringsvirksomhet

 • F
 • Familiebarnehage - etablering og drift
 • Familievernkontor
 • Farlig avfall
 • Fastlege
 • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 • Fellingstillatelse
 • Film og video - konsesjon for framvisning
 • Forhåndskonferanse
 • Forliksråd
 • Forskuddsskatt - betaling og innkreving
 • Forurenset grunn - bygging og graving
 • Fosterhjem / Å være fosterhjem
 • Fradeling av eiendom
 • Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
 • Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
 • Fri rettshjelp
 • Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
 • Fyrverkeri - handel og oppbevaring
 • Fyrverkeri - søknad om avfyring
 • Fysioterapi
 • Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

 • G
 • Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
 • Gravferd
 • Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang
 • Gravplass
 • Grensejustering
 • Grunnlån
 • Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
 • Grunnskoleopplæring for voksne

 • H
 • Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
 • Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel
 • Helsestasjon
 • Helsestasjon
 • Helsestasjon for ungdom
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmekompostering av matavfall
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmeundervisning

 • I
 • Incestsenter
 • Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
 • Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
 • Innbyggerforslag
 • Innsynsrett i offentlige dokumenter
 • Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

 • J
 • Jegerprøven

 • K
 • Karakterer - klageadgang
 • Klage til Sivilombudsmannen
 • Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
 • Kommunal bolig
 • Kommunal garanti for lån
 • Kommunal planlegging - medvirkning
 • Kommunalt lån (sosiallån)
 • Kommunalt næringsfond
 • Konfliktråd
 • Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
 • Krisesenteret i Midt- Troms
 • Kulturminner - tillatelse til inngrep
 • Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
 • Kunnskapsprøven - alkoholloven
 • Kvalifiseringsprogram
 • Kystkultur - tilskudd

 • L
 • Landbrukseiendom - deling
 • Landbruksvei - bygging
 • Ledsagerbevis for funksjonshemmede
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Legevakt
 • Legionellasmitte - forebyggende tiltak
 • Leirskoleopphold
 • Leksehjelp i grunnskolen

 • M
 • Matombringing
 • Matrikkel - retting
 • Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
 • Midlertidig botilbud
 • Miljøfyrtårn - sertifisering
 • Miljøinformasjon
 • Miljøplager eller -risiko (melding om)
 • Miljøplan i jordbruket
 • Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag
 • Musikk- og kulturskole - opptak

 • N
 • Nabovarsel - byggesak
 • Naturskader - erstatning
 • Nedgravde oljetanker
 • Nydyrking av arealer til jordbruksformål
 • Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

 • O
 • Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
 • Omsorgsbolig
 • Omsorgslønn
 • Omsorgsovertakelse av et barn
 • Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
 • Opplæring i punktskrift/blindeskrift
 • Oppmålingsforretning
 • Opptenning av ild utendørs
 • Ordensreglement i grunnskolen
 • Ordensreglement i videregående skole

 • P
 • PP-tjenesten
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Pasient- og brukerombudet
 • Permisjon fra grunnskoleopplæring
 • Pleie i livets sluttfase
 • Produksjonstilskudd i jordbruket
 • Psykiske helsetjenester
 • Publisering av saksdokumenter på Internett

 • R
 • Reduksjon eller fritak for skatt
 • Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
 • Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
 • Reklameskilt langs vei
 • Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
 • Renovasjon
 • Restskatt - betaling og innkreving
 • Retten til tolk i helsetjenesten
 • Returordninger for avfall
 • Rusmiddelavhengige - tiltak
 • Rådgiving i skolen

 • S
 • Salgsbevilling for alkohol
 • Samlivskurs
 • Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
 • Samvær med barn under offentlig omsorg
 • Selvbygge
 • Separasjon og skilsmisse
 • Serveringsbevilling
 • Skatteattest
 • Skjenkebevilling
 • Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
 • Skogfond
 • Skolefritidsordning (SFO)
 • Skolehelsetjeneste
 • Skolemiljøet
 • Skoleskyss
 • Skolestart
 • Skoletilhørighet
 • Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
 • Sosialtjenester for innsatte i fengsel
 • Spesialundervisning
 • Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 • Spillemidler til idrettsanlegg
 • Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
 • Startlån bolig
 • Støttekontakt
 • Svangerskapsavbrudd
 • Svangerskapsomsorg
 • Sykehjem - avlastningsopphold
 • Sykehjem - korttidsopphold
 • Sykehjem - langtidsopphold

 • T
 • Tannhelsetjeneste
 • Tekniske hjelpemidler - utlån
 • Tidligpensjon for jordbrukere
 • Tilskudd til drenering - søknad
 • Tilskudd til etablering i egen bolig
 • Tilskudd til tilpasning av bolig
 • Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
 • Trygghetsalarm
 • Tuberkuloseundersøkelse

 • U
 • Ulykkesforsikring for elever
 • Utslippstillatelse

 • V
 • Vaksine
 • Vaktmester - ambulerende
 • Vald - godkjenning
 • Valg til kommunestyret og fylkestinget
 • Vann og avløp - abonnementsvilkår
 • Vannforsyning - drikkevann
 • Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
 • Veivedlikehold
 • Videregående opplæring for voksne

 • Ø
 • Økologisk landbruk - direkte tilskudd
 • Økonomisk rådgivning
 • Økonomisk sosialhjelp