Torsken kommunesymbol

Høringsbrev - varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel for Torsken kommune.

DEL:
Formannskapet har i møte den 31.01.2017. Vedtatt at  kommuneplanens samfunnsdel skal sendes til offentlig ettersyn og høring.
 
Torsken kommunes  kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2028. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklingen imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.
 
Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter en forutgående høring, våren 2017.
 
 
Når forslag til kommuneplanens samfunnsdel nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og merknader. Det bes om innspill rettet mot innholdet i planarbeidet- altså organisering,
medvirkning og fremdrift, samt strategier og strategivalg.
 
Med dette varsles det om offentlig ettersyn og høring av Torsken kommune kommuneplanens samfunnsdel. Innspill til kommuneplanens samfunnsdel må være levert kommunen innen den 28.03.2017 til postmottak@torsken.kommune.no eller Torsken kommune, Herredshuset, 9380 Gryllefjord.
 
Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Jørn Aarsland på e-post
Jorn.Aarsland@torsken.kommune.no eller pr telefon 92054893.