Du er her: Hjem PLANER
LOGOPE

Høring planprogram

DEL:

Høringsbrev - varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel for Torsken kommune og høring av planprogram

Formannskapet har i møte den 11.11.2015. Vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens

samfunnsdel. Prosessen skal starte med vedtak om et planprogram. Deretter skal selve planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan. Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune.

 

Torsken kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklingen imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

 

Vedlagte forslag til planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter

en forutgående høring, våren 2017.

 

Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og

merknader. Det bes om innspill rettet mot innholdet i planprogrammet- altså organisering,

medvirkning og fremdrift, samt strategier og strategivalg.

Med dette varsles det om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn. Innspill til planprogrammet må

være levert kommunen innen den 01.12.2016.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Jørn Aarsland på e-post

Jorn.Aarsland@Torsken.kommune.no eller pr telefon 92054893.

 

Les planen her